Hệ thống dạy ngôn ngữ cho phụ huynh có trẻ chậm nói , tự kỷ

Kĩ năng sống cho trẻ

Page 1
background image

"Tài liệu này được dịch từ quỹ CLB Gia đình trẻ Tự kỷ Hà Nội - tháng 12 năm 2011"

1

SÁCH HƯỚNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỸ NĂNG SỐNG

PreK-12

PreK-12 LIFE SKILLS CURRICULUM GUIDE

15 Tháng 11 năm 2006

Hotline: 0942 005 669